Shanglaxiu


Shanglaxiu
Original name in latin Shanglaxiu
Name in other language Duola Make, Shanglaxiu, Shanglaxiu Xiang, duo la ma ke, shang la xiu, shang la xiu xiang
State code CN
Continent/City Asia/Urumqi
longitude 32.85399
latitude 96.58426
altitude 4230
Population 0
Date 2013-02-08

Cities with a population over 1000 database. 2013.